A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
टप टप टप टाकित टापा

टप टप टप टप टाकित टापा चाले माझा घोडा
पाठीवरती जीन मखमली पायि रुपेरी तोडा!

उंच उभारी दोन्ही कान
ऐटित वळवी मान-कमान
मधेच केव्हा दुडकत दुडकत चाले थोडा थोडा!

घोडा माझा फार हुशार
पाठीवर मी होता स्वार
नुसता त्याला पुरे इशारा कशास चाबुक ओढा!

सात अरण्ये समुद्र सात
ओलांडिल हा एक दमात
आला आला माझा घोडा, सोडा रस्ता सोडा!
जीन - घोड्याची खोगीर.

 

Random song suggestion
  सुषमा श्रेष्ठ