A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तेच स्वप्‍न लोचनांत

तेच स्वप्‍न लोचनांत रोज रोज अंकुरे
पाहतो नभात मी धुंद दोन पाखरे

शरद चांदण्यातली भेट आठवे मला
गुपित सांगता तुझा अधर मात्र रंगला
रास संपला तरी भास अंतरी उरे

तू सखे अजाणता कर करात गुंफिला
तुला-मला तसे बघून गगनी चंद्र लाजला
त्या स्थळी अजून मंद बकुलगंध मोहरे

स्वप्‍नचूर लोचनांत एक रम्य आकृती
सूर सूर होत सर्व भावना निनादती
वाजतात पायीची बघ अजून नूपुरे