A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
थंडीची झोप मला लागंना

माघाची रात
चांदणं त्यात
कुशी बदलून काही भागेना
थंडीची झोप मला लागेना

डावा डोळा
लवतो खुळा
नशीब काही बाई जागेना

सखा लढाईला गेला
गेला तो अजून नाही आला
घरी नार तरणी लागली झुरणीला
तपास केला
वाया गेला
कुणीच काही मला सांगेना

दिवसभर मी तळमळते
रात्री समईसंगे जळते
बायकांचं दु:ख बायकांनाच कळते
फुरफुर करी
समईपरी
घोड्याची टाप काही वाजेना

आता झाली ग पहाट
किती न्याहाळू मी वाट?
आली जांभई, बाई माझी अवघडली पाठ
पुन्हा सुरू तो रहाट
माझे डोळे, त्याची वाट
नीज नाही, सूज आली माझ्या डोळ्यांना दाट
उचकी येते
सई होते
शकुनाचं फळ मला लाभेना
सई - आठवण.