A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तूं माझी अन्‌ तुझा मीच

'तूं माझी अन्‌ तुझा मीच' ही खातर ना जोंवरी
प्रीतिची हूल फुकट ना तरी !

गालाला पडते खळी मला पाहुनी
ही नजर पाहते धरणी न्याहाळुनी
भयभीत प्रीत थरकते लीन लोचनीं
ओठांची थरथरत पाकळी, बोल गडे, झडकरी
प्रीतिची हूल फुकट ना तरी?

जिवाजिवाची अभंग जडली जोड असे ही जरी,
भीति मग कोणाची अंतरीं?
ही गांठ भिडेची तांत गळ्या लाविल
हिरव्याचीं पिवळीं पानें हीं होतिल
प्रीतिच्या फुलाचा वास उडुनि जाइल
फसाल पुरत्या, बसाल गाळित घळघळ अश्रू-झरी
प्रीतिची हूल फुकट ना तरी?
तांत - धागा / आतड्याची तार.