A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझे रूप राणी कुणासारखे ग

तुझे रूप राणी कुणासारखे ग?
तुझे रूप राणी तुझ्यासारखे..

तुझा रेशमी केशसंभार काळा
जणू नागिणीचा दिसे धुंद चाळा
बटा दोन भाळावरी की जिभा त्या
तिच्या मस्तीला कोण रोधू शके?

तुझे दोन डोळे शराबी शराबी
हसे लाज गाली गुलाबी गुलाबी
असे रूपलावण्य मी प्राशितो गे
मला लाभले ते तुला पारखे !

उभी अप्सरा चिंब न्हाऊन येथे
नजर फेकिता रिते बाणभाते
विधाता करी काय हेवा तुझा गे
न्याहाळून पाही तुला कौतुके !

 

Print option will come back soon