A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझीमाझी प्रीत एकदा कधीं

तुझीमाझी प्रीत एकदा कधीं घडल घडल घडल
भरनवतीची आस नांदायची घरास
प्रेमाचं पाणी चढल चढल चढल

या गोष्टी अवघड झाल्यावर चौघडा
नांवाचा चौघडा झडल झडल झडल

होनाजी कथन विरहपतन
प्रीतीचं रतन जडल जडल जडल
नवती - तरुणी / तारुण्य / नवी पालवी.