A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझीमाझी प्रीत जगावेगळी

क्षणांत कळली, क्षणांत जुळली,
भूल कशी पडली?
तुझीमाझी प्रीत जगावेगळी

शतजन्मांची नाती अपुली
बघताबघता अवचित जडली
किमया ही कसली

प्रेमिक आपण युगायुगांचे
प्रेमा या ना बंध कुणाचे
गाठ तिथे बसली

नाही ठावूक कुठे जायचे
तुझ्याच मागून मला यायचे
वाट आता ठरली

 

Print option will come back soon
Random song suggestion
  आशा भोसले, सुधीर फडके