A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुम्ही काय म्हणता याचा

तुम्ही काय म्हणता याचा मज विषाद नाही
मी जिवंत आहे- माझा हा प्रमाद नाही !

मैफलीत मंबाजींच्या का म्हणून बोलू?
कुणालाच कोणाचीही इथे दाद नाही

हा अथांग सागर उसळे जरी यातनांचा
परत मी घरी जाणारा सिंदबाद नाही

कुणी घाव केला तेव्हा मला आठवेना
पुढे काय झाले माझे? मला याद नाही !

तुला मीच रडतारडता धीर देत आहे
वादग्रस्त माझे अश्रू ह्यात वाद नाही !

सावकाश आयुष्याचा खेळ खेळलो मी
बाद होत गेले सारे, मीच बाद नाही !
गीत - सुरेश भट
संगीत -
स्वर- सुरेश भट
गीत प्रकार - कविता
दाद - दखल / ओळख.
प्रमाद - अपराध / चूक.
मंबाजी - मंबाजी हा गोसावी ब्राह्मण, संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांचा समकालीन. तुकाराम महाराजांचा तो द्वेष व मत्सर करायचा.
विषाद - दु:ख.