A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
त्या प्रेमाची शपथ तुला

ज्या अनुभूतीच्या स्पर्शाने अर्थ लाभला जगण्याला
त्या प्रेमाची शपथ तुला

सहवासातील खोटे रुसणे
अबोल्यातले ते झुरणे
मौनामधुनी मोहरणारे अहेतुकाचे ते हसणे
त्या हसण्याची त्या रुसण्याची त्या झुरण्याची शपथ तुला

मनोगतांची अधुरी गीते
मनोरथांची नि:श्वसिते
ती वचने त्या आणा-शपथा सारे का फसवे होते
त्या श्वासांची त्या गीतांची त्या शपथांची शपथ तुला
अनुभूती - अनुभव.

ध्वनीमुद्रिकेत नसलेले चित्रपटातील पहिले कडवे -

दोन दिशांचे दोन प्रवासी एका ठायी का आलो?
हात गुंफूनी दोन घडी का घोट चांदण्याचे प्यालो?
काय तोडण्यासाठी सखये धागा धागा जोडियला?
त्या प्रेमाची शपथ तुला

 

Print option will come back soon
  रंजना जोगळेकर, सुरेश वाडकर