A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चढला रवि तापा

चढला रवि तापा तरूप्रिय झाला ॥

कोप-शाप निज वाणी करो कच ।
तरूहि पिताचि गमो मजला ॥
तरुवर - तरू / झाड.