A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चढला रवि तापा

चढला रवि तापा तरूप्रिय झाला ॥

कोप-शाप निज वाणी करो कच ।
तरूहि पिताचि गमो मजला ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी हिराबाई बडोदेकर
स्वर - हिराबाई बडोदेकर
नाटक- संगीत विद्याहरण
राग- सारंग
ताल-केरवा
चाल-जमुनातट
गीत प्रकार - नाट्यगीत
तरुवर - तरू / झाड.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  हिराबाई बडोदेकर