A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विकल मन आज झुरत

विकल मन आज झुरत असहाय!
नाहि मज चैन, क्षण क्षण झरति नयन
कोणा सांगू?

ही चांदरात, नीज नच त्यात
विरह सखि मी कुठवर साहू?
नाहि मज चैन, क्षण क्षण झरति नयन
कोणा सांगू?
विकल - विव्हल.