A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विकल मन आज झुरत

विकल मन आज झुरत असहाय !
नाहि मज चैन, क्षण क्षण झरति नयन
कोणा सांगू?

ही चांदरात, नीज नच त्यात
विरह सखि मी कुठवर साहू?
नाहि मज चैन, क्षण क्षण झरति नयन
कोणा सांगू?
विकल - विव्हल.

 

Print option will come back soon