A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विठ्ठला तू वेडा कुंभार

फिरत्या चाकावरती देसी मातीला आकार
विठ्ठला, तू वेडा कुंभार!

माती पाणी उजेड वारा
तूच मिसळसी सर्व पसारा
आभाळच मग ये आकारा
तुझ्या घटांच्या उतरंडीला नसे अंत ना पार!

घटाघटांचे रूप आगळे
प्रत्येकाचे दैव वेगळे
तुझ्याविना ते कोणा नकळे
मुखी कुणाच्या पडते लोणी कुणा मुखी अंगार!

तूच घडविसी तूच फोडिसी
कुरवाळिसि तू तूच ताडिसी
न कळे यातुन काय जोडिसी?
देसी डोळे परि निर्मिसी तयांपुढे अंधार!
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.