A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
या प्रणयी ललना

या प्रणयी ललना मना । ये परकामना ।
आभास दे भयभावना ॥

मानमया हृदया अबलेच्या । कटुता ये हताश दीना ॥
गीत - भा. वि. वरेरकर
संगीत - वझेबुवा
स्वर- भार्गवराम आचरेकर
नाटक - स्वयंसेवक
राग - सूरमल्हार
ताल-त्रिताल
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत