A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अरे कोंडला कोंडला

अरे कोंडला कोंडला देव देऊळी कोंडला
बारे सांडला सांडला भाव भक्तीचा सांडला

भक्तांसाठी केला उभा हा संसार, भांडाराचे दार तुझ्या हाती
नरा दिले कर, करणी देवाची, माया जोडण्याची भक्ती ठेवी

उजेड-अंधार देवाचं हे रूप, त्याचे मनी पाप ठेवू नये
कोंडलं हे पाणी, वाट द्या मोकळी, विश्वाचा तू माळी होई भक्ता

गरीब-श्रीमंत, त्याची तुला खंत, गरिबाचा संत भक्त तोची
सेवाधर्म सारा करावा मुकाट, मागे कटकट ठेवू नये

 

Print option will come back soon