A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बोल हांसरे बोल प्यारे

बोल हांसरे । बोल प्यारे
बुलबुला । हा विषाद का रे?

भावना भंगून जाता
जीव मेला ह्या जगाला
मोह-माया-पाश आतां
तोडिले भवबंध सारे