A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चांदण्याची रोषणाई

चांदण्याची रोषणाई मी कधी ना पाहते
मी सुधेच्या सागरी त्या नाहते पण नाहते

मी न बघते आमराई, फुलवरा चैत्रातला
कोकिळेचे गीत पण मी काळजाने ऐकते

रंगरेषा ताटव्यातील पारख्या सार्‍या मला
मोहिनी गंधातुनी ती जीवनावर वाहते