A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दहन खर हृदया

दहन खर हृदया । महाघोर रणरणक करित कृष्णासि ।
बहु आकुल भावना सभय ॥

आधार विश्वासि । मंगल साधनासि ।
विकृत होतां तया । आगत हा महाप्रलय ॥
गीत - वि. सी. गुर्जर
संगीत - मास्टर कृष्णराव
स्वर- बालगंधर्व
नाटक - संगीत नंदकुमार
राग - तिलककामोद
ताल-झपताल
चाल-सकल दुखहरन
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
आगत - उत्पन्‍न झालेले.