A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
डोलत डोलत टमकत

डोलत डोलत टमकत चाले ।
गोजिरीं पाऊलें टाकूनियां ॥१॥

पायीं रुणझुण वाजतात वाळे ।
गोपी पहातां डोळे मन निवे ॥२॥

सांवळें सगुण मानस मोहन ।
गोपी रंजवण नामा ह्मणे ॥३॥
निवणे - शांत होणे.
मानस - मन / चित्त.
रंजवण - मनाचे रंजन करणारे.