A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हरि वाजवि मंजुळ मुरली

हरि वाजवि मंजुळ मुरली
बाई ! मुरलिने तहान-भूक हरली

कामकाज हातचे टाकुनी
गोकुळ अवघे नाचत हरखुनि
मुरलीच कानि मनि भरली

तान्हुल्यासि पाजिते कुणि गवळण
मुरलीने बावरली ती पण
तिला मुलाचि शुद्धच नुरली

राधा तर बघ वेडी झाली
सोडुनि पतिची शेज चालली
जना-मनाची लज्जा सरली
शेज - अंथरूण.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  अमिरबाई कर्नाटकी