A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जगि आभास हा दाविला

जगि आभास हा दाविला । वितराग तो झणि मालविला ।
उगाचि विकास दुरावला । धादांत वेदांत खुळावला ॥

करगत हरविल झळकत मिरविल अविरत दिपविल
प्रतिभा अमला ॥
झणी - अविलंब.