A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कसें कसें हांसायाचें

कसें? कसें हांसायाचें?
हांसायाचे आहे मला

हांसतच वेड्या जीवा
थोपटीत थोपटीत
फुंकायाचा आहे दिवा

हांसायाचे
कुठें? कुठें आणि केव्हां?
कसें? आणि कुणापास?
इथें भोळ्या कळ्यांनाही
आंसवांचा येतो वास