A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कशी काळनागिणी

कशी काळनागिणी, सखे ग, वैरिण झाली नदी !
प्राणविसावा पैलतिरावरि, अफाट वाहे मधी.

सुखी मीन हे तरति न गणुनी लाटा कोट्यावधी.
सुखी पाखरें गात चाललीं पार वादळीं सुधी.

पैलतटिं न कां तृण मी झालें? तुडविता तरी पदीं !
पैलतटिं न कां कदंब फुललें? करिता माळा कधी.

पापिण खिळले तिरा, विरह हा शस्त्रावीणें वधी.
प्राणाचें घे मोल नाविका, लावि पार, ने अधी !
गीत - भा. रा. तांबे
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर- लता मंगेशकर
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• काव्य रचना- डिसेंबर १९२१, अजमेर.
कदंब (कळंब) - वृक्षाचे नाव.
तृण - गवत.
मीन - मासा.
सुधी - बुद्धीमान.
नोंद
मीलनाची आतुरता या गीतात व्यक्त झाली आहे.
- 'तांबे यांची समग्र कविता' मध्ये नमूद केलेली टिप्पणी.

  पृथक्‌

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.