A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कशि केलीस माझी दैना

कशि केलीस माझी दैना
रे मला तुझ्या बिगर करमेना!
घडिभरी माझिया मना, चैन पडेना, झोप येईना,
रे मला तुझ्या बिगर करमेना!

तू राघू तुझी मी मैना
माझं रूप बिलोरी ऐना
अंगी इष्काचा आजार, करी बेजार, कमति होई ना,
रे चैन पडेना, मला तुझ्या बिगर करमेना!

तू हकीम हो‍उनि यावे
एकांती औषध द्यावे
दे चुंबन साखरपाक, मिठीचा लेप, मजसि सजणा,
रे मनमोहना, मला तुझ्या बिगर करमेना!