A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कुणि कोडें माझें उकलिल

कुणि कोडें माझें उकलिल कां?

हृदयिं तुझ्या सखि, दीप पाजळे,
प्रभा मुखावरीं माझ्या उजळे;
नव रत्‍नें तूं तुज भूषविलें,
मन्मन खुललें आंतिल कां?

रहस्य शास्त्री कुणि कळविल कां?
कुणि कोडें माझें उकलिल कां?<

हृदयीं माझ्या गुलाब फुलला,
रंग तुझ्या गालांवर खुलला;
कांटा माझ्या पायीं रुतला,
शूल तुझ्या उरिं कोमल कां?

माझ्या शिरिं ढग निळा डवरला,
तव नयनिं पाउस खळखळला,
शरच्चंद्र या हृदयिं उगवला,
प्रभा मुखिं तव शीतल कां?

मद्याचा मी प्यालों प्याला
प्रिये, तयाचा मद तुज आला;
जखडिलें कुणी दोन जिवांला
मंत्रबंधनी केवळ? कां?

रहस्य शास्त्री कुणि कळविल का?
कुणि कोडें माझें उकलिल कां?
गीत - भा. रा. तांबे
संगीत - गजानन वाटवे
स्वर- गजानन वाटवे
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• काव्य रचना- ५ सप्‍टेंबर १९२०, प्रतापगढ.
प्रभा - तेज / प्रकाश.
मद - उन्माद, कैफ
शूल (सूळ, शूळ) - वेदना / सूळ. अपराध्यास शासन करण्यासाठी उभा केलेला तीक्ष्ण टोकाचा लोखंडाचा स्तंभ.
नोंद
या कवितेत दोन प्रणयी जिवांचा काव्यमय एकजीवपणा व्यक्त केला आहे.
- 'तांबे यांची समग्र कविता' मध्ये नमूद केलेली टिप्पणी.

  पृथक्‌

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.