A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझिया माहेरा जा

माझिया माहेरा जा, रे पांखरा,
माझिया माहेरा जा !

देतें तुझ्या सोबतीला, आतुरलें माझें मन
वाट दाखवाया नीट, माझी वेडी आठवण
मायेची माउली, सांजेची साउली
माझा ग भाईराजा

माझ्या रे भावाची उंच हवेली
वहिनी माझी नवीनवेली
भोळ्या रे सांबाची भोळी गिरिजा

अंगणांत पारिजात, तिथं घ्याहो घ्या विसांवा
दरवळे बाई गंध, चोहिंकडे गांवोगांवा
हळूच उतरा खालीं, फुलं नाजुक मोलाचीं
माझ्या माय माउलीच्या काळजाच्या कीं तोलाचीं
'तुझी ग साळुंकी, आहे बाई सुखी'
सांगा पाखरांनो, तिचिये कानीं
एवढा निरोप माझा
सांब - शंकर / भोळा मनुष्य.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.