A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मानसी राजहंस पोहतो

मानसी राजहंस पोहतो
दल दल उघडित नवनवलाने कमलवृंद पाहतो ॥

नील जलावर धवल विहग तो,
जलवलयांसह खेळ खेळतो ।
श्रीरामांच्या वक्षस्थळि जणू,
मौक्तिकमणि डोलतो ॥

दिवास्वप्‍न की भास म्हणू हा,
वनवासाचा ध्यास जणू हा ।
मनी वसे ते नयनांपुढती,
सजिवपणे रेखितो ॥