A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मेघ नसता वीज नसता

मेघ नसता वीज नसता मोर नाचू लागले
जाहले इतुकेच होते की तुला मी पाहिले!

गोरट्या गालांवरी का चोरटा हा रक्तिमा?
तू मला चोरून बघताना तुला मी पाहिले!

एवढे नाजुक आहे वय तुझे माझ्या फुला
रंगदेखील पाकळ्यांवर भार वाटू लागले!

लाख नक्षत्रे उराशी, नभ तरीही हळहळे
हे तुझे नक्षत्रवैभव का धरेवर राहीले?

पाहता तुज रंग उडूनी होई गजरा पांढरा
शल्य हे त्याच्या उरातील बघ सुगंधू लागले!

भर पहाटे मी फुलांनी दृष्ट काढून टाकली
पाहती स्वप्‍नी तुला जे भय तयांचे वाटले!
गीत- संदीप खरे
संगीत - संदीप खरे
स्वर - संदीप खरे
अल्बम- नामंजूर
गीत प्रकार - कविता