A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी आज पाहिला बाई

मी आज पाहिला ग बाई,
आईबापांचा माझ्या जावई !

मला पाहून, उभा राहून, तो ग गालात हसला थोडा
त्याला पाहुन, गेले मोहून, जीव लाजेने झाला वेडा
जुन्या ओळखीची नवी नवलाई !

बाळपणात, रानावनात, जोडी-जोडीने फिरलो दोघे
शीळ भरीत, खेळ करीत, दर्‍या-डोंगर केले जागे
धीर बोलाया आज का नाही?

आज ओठात अडतो बोल, उभ्याउभ्याच जातो तोल
एका झुळकीत फुलली जाई