A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
निघाले आज तिकडच्या घरी

निघाले आज तिकडच्या घरी

एकदाच मज कुशीत घेई पुसुनी लोचने आई
तुझी लाडकी लेक आपुले घरकुल सोडुनी जाई
तव मायेचा स्पर्श मागते अनंत जन्मांतरी

पडते पाया तुमच्या बाबा काय मागणे मागू
तुम्ही मला आधार केवढा कसे कुणाला सांगू
या छत्राच्या छायेखालून सात पावलांवरी

येते भाऊ विसर आजवर जे काही बोलले
नव्हती आई तरीही थोडी रागावून वागले
थकले अपुले बाबा आता एकच चिंता उरी