A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पाचोळे आम्ही हो पाचोळे

पाचोळे आम्ही हो पाचोळे

काय कुणासी देऊ,
काय कुणाचे घेऊ?
वणवण भटके वनांतले
पाचोळे आम्ही वादळातले

कधी भरारी अथांग गगनी
केव्हा न कळे येतो अवनी
मोहपाश ना अम्हां कुणाचा
स्वैर अम्ही आपुले

तरलो त्या प्रक्षुब्ध सागरी
आणि उतरलो दरी-कपारी
वसुंधरेचे स्वरूप आम्ही
तेहि दुरुन देखिले

इतुके अमुचे असुनी काही
वैर कुणाशी कसले नाही
कसेही असो अम्ही मानतो
जीवन अमुचे भले
गीत - अण्णा जोशी
संगीत - सी. रामचंद्र
स्वर- सी. रामचंद्र
गीत प्रकार - भावगीत
अवनि - पृथ्वी.
कपार - खबदड.
क्षुब्ध - अशांत.
प्रक्षुब्ध - अशांत.
पाचोळा - वाळून खाली पडलेली झाडांची पाने.
पाश - जाळे.