A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रुसली राधा रुसला माधव

रुसली राधा, रुसला माधव, रुसले गोकुळ सारे ।
कुंजवनी लतिकाही रुसल्या, तरूवरि जणू अनुरागे ॥

किति काळ असा धरुनि अबोला
रुसुनि बैसली मोहन-राधा ।
कोणी वदावे आधी नकळे । रुसले गोकुळ सारे ॥
अनुराग - प्रेम, निष्ठा.