A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझं नि माझं जमेना

तुझं नि माझं जमेना
परि माझ्यावाचुन करमेना

आवड तुजला भांडायाची
तूही शोधिसी संधी त्याची

कैसे होईल जीवन सुखकर,
जोवरी तव ही रीती

हेच सुखाचे साधन सखये,
तरुणांच्या संसारी

मानशील का तू मज राणी?
होईन राजा मीही त्याक्षणी

तू राजा, मी राणी जोवरी,
कोण कुणाचा धनी?

केव्हा मी तव स्वामी
केव्हा तू माझी स्वामिनी

 

  ज्योत्‍स्‍ना भोळे, मास्टर अविनाश