A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
या डोळ्यांची दोन पाखरे

या डोळ्यांची दोन पाखरे फिरतिल तुमच्या भवती
पाठलाग ही सदैव करतील असा कुठेही जगती

दर्शन तुमचे हाच असे हो या पक्ष्यांचा चारा
सहवासाविण नकोच यांना अन्य कोठचा वारा
तुमचा परिसर यांस नभांगण, घरकुल तुमची छाती

सावलीतही बसतिल वेडी प्रीतीच्या दडुनी
एका अश्रुमाजी तुमच्या जातील पण बुडुनी
नव्हेत डोळे, नव्हेत पक्षी, ही तर अक्षय नाती

 

Print option will come back soon