A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रात्र काळी घागर काळी

रात्र काळी घागर काळी ।
यमुनाजळें ही काळी वो माय ॥१॥

बुंथ काळी बिलवर काळी ।
गळां मोतीं एकावळी काळीं वो माय ॥२॥

मी काळी कांचोळी काळी ।
कांस कांसिली ते काळी वो माय ॥३॥

एकली पाण्याला नवजाय साजणी ।
सवें पाठवा मूर्ति सांवळी वो माय ॥४॥

विष्णुदास नाम्याची स्वामिणी काळी ।
कृष्णमूर्ति बहु काळी वो माय ॥५॥
एकावळी - एकपदरी हार.
काचोळी - मागे बंद असलेली चोळी.
कांस कांसिली - नेसलेले लुगडे / पातळ.
बुंथी - आवरण / पडदा / आच्छादन.
बिलवर - उच्‍च प्रतीची काचेची बांगडी.
पृथक्‌
• श्री नामदेव गाथा (संग्राहक श्री. नानामहाराज साखरे) या ग्रंथात ही २२८२ क्रमांकाची रचना आहे.
• या गाथेतील
२२८९ क्रमांकाची 'हातीं घेवूनियां काठी',
२३०२ 'क्रमांकाची प्रात:काळी प्रहरा रात्रीं',
२३१२ 'क्रमांकाची उठा पांडुरंगा आतां दर्शन'
या आणि अशा काही रचनांच्या शेवटी 'विष्णूदास नामा' अशी नाममुद्रा आढळते.

  पृथक्‌

 

  गोविंद पोवळे, प्रभाकर नागवेकर