A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ताराया दीन अबला या

ताराया दीन अबला या ।
हरित प्रबल पापभार दशावतार वरिले ।
तेहि काय वाया? ॥

सुबल वरि अबलताच माना ।
प्राप्त अभय तिज नित्य भूतली ।
असुरदमन छळिता तिला स्वपद नाश वरिला ।
सार्थ सार्थ माया ॥
गीत- वसंत शांताराम देसाई
संगीत - मा. कृष्णराव
स्वर - मा. कृष्णराव
नाटक- संगीत विधिलिखित
राग- गरुडध्वनी
ताल-त्रिवट
चाल-शरण पदा
गीत प्रकार - नाट्यगीत
दमन - खोड मोडणे, जिरवणे.